Zadania

Poznaj

Zadania i uprawnienia Komornika Sądowego

Sprawy egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie wierzyciela. Do przeprowadzenia takiego postępowania niezbędny jest tytuł wykonawczy.

Sprawy o zabezpieczenie

Postępowanie o wykonanie zabezpieczenia ma na celu zapewnienie ochrony praw uprawnionego np. zabezpieczenie środków pieniężnych do czasu zakończenia procesu.

Sprawy alimentacyjne

Są to sprawy, których celem jest zapewnienie osobom uprawnionym środków utrzymania. Będą to zarówno:

  • zabezpieczenie alimentów
  • zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny
  • egzekucja alimentów

Spis inwentarza

Spis pasywów i aktywów zmarłego niezbędny dla określenia granicy odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Do zainicjowania tego postępowania wystarczający jest wniosek jednego ze spadkobierców wraz z dokumentami wykazującymi status spadkobiercy oraz wniesienie opłaty 400zł

Zabezpieczenie spadku

W tym postępowaniu komornik dokonuje zabezpieczenia spadku zgodnie z postanowieniem sądu.

Protkół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

Doręczenie korespondencji pozwanemu

Komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 kpc- osobiście doręczy bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzi, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. W ramach tego postępowania możliwe jest podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata

urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami

Na  wniosek organizatora licytacji komornik sprawuje urzędowy nadzór nad
dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej
oferty.

Poszukiwanie majątku upadłego

Na zlecenie syndyka Komornik przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie majątku upadłego.

wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik wykonuje również inne zadania określone przepisami prawa.

Przewiń do góry